Đầu vào mã số Nhiều bộ thủ Viết tay Bốn góc Kana đầu vào
Bộ thủ Nhiều bộ thủ (cũ) Handwritten (old) SKIP Tùy chọn
SKIP mã
Phần 1
Phần 2
+/-
Phần 3
+/-
Kết quả
Ngôn ngữ:
🙋 Đối với các truy vấn, xin vui lòng email Ben Bullock hoặc sử dụng các diễn đàn thảo luận . / Bảo mật

The SKIP (System of Kanji Indexing by Patterns) system for ordering kanji was developed by Jack Halpern (Kanji Dictionary Publishing Society at www.kanji.org), and is used with his permission.