Đầu vào mã số Nhiều bộ thủ Viết tay Bốn góc Kana đầu vào
Bộ thủ Nhiều bộ thủ (cũ) Handwritten (old) SKIP Tùy chọn

Chữ Hán mã đầu vào. Chọn một chữ Hán bằng cách nhập mã.

Chữ Hán
Input kanji
Kuten
JIS
Shift JIS
EUC
Unicode
UTF-8
Ngôn ngữ:
🙋 Đối với các truy vấn, xin vui lòng email Ben Bullock hoặc sử dụng các diễn đàn thảo luận . / Bảo mật