Đầu vào mã số Nhiều bộ thủ Viết tay Bốn góc Kana đầu vào
Bộ thủ Nhiều bộ thủ (cũ) Handwritten (old) SKIP Tùy chọn
Top trái
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Trên cùng bên phải
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Dưới cùng bên trái
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Dưới cùng bên phải
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Thêm một phần
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Kết quả
Ngôn ngữ:
🙋 Đối với các truy vấn, xin vui lòng email Ben Bullock hoặc sử dụng các diễn đàn thảo luận . / Bảo mật

Trang này được dựa trên thông tin từ KANJIDIC. Thông tin này được sử dụng theo giấy phép từ Từ điển điện tử Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn .