Đầu vào mã số Nhiều bộ thủ Viết tay Bốn góc Kana đầu vào
Bộ thủ Nhiều bộ thủ (cũ) Handwritten (old) SKIP Tùy chọn

Tùy chọn cho Chữ Hán tìm kiếm

Link đích
  • WWWJDIC gương
  • Các máy chủ từ điển
  • Các lựa chọn khác
  •  
Kết quả Window  
 
Draw options Hiển thị số đột quỵ:
Ngôn ngữ:
🙋 Đối với các truy vấn, xin vui lòng email Ben Bullock hoặc sử dụng các diễn đàn thảo luận . / Bảo mật